Start your project

Αρχικά

H P.A TWENTY ONE LTD στο εξής «TWENTY ONE», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου. Για τη χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η TWENTY ONE, ισχύουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

Εισαγωγή

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η TWENTY ONE, οι χρήστες, στο εξής «Πελάτης» δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται εδώ ή θα τεθούν στο μέλλον. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της TWENTY ONE και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της TWENTY ONE ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τη TWENTY ONE ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της TWENTY ONE ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Υπηρεσίες – Ευθύνη της TWENTY ONE

Φιλοξενία ιστοσελίδων


Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα "ανεβάζει" στο server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από τη TWENTY ONE για να λειτουργήσει.
Η TWENTY ONE διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία, ιστοσελίδες και δεδομένα του πελάτη.
Η TWENTY ONE γνωστοποιεί με email ή με άλλον συμφωνούμενο τρόπο στον Πελάτη, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) του και τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του στο διαδίκτυο, την εγκατάσταση των email λογαριασμών του, καθώς και για την αναγκαιότητα της μελέτης του εγχειριδίου χρήσης του virtual server του και του Πίνακα Ελέγχου του.
Ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την κατασκευή/δημοσίευση στο διαδίκτυο των ιστοσελίδων του και ότι η TWENTY ONE δεν είναι υπεύθυνη να προσδώσει αυτές τις γνώσεις ή άλλες γνώσεις προγραμματισμού στον πελάτη ή σε προστηθέντα του ή να τους εκπαιδεύσει.
Η TWENTY ONE δεν είναι υποχρεωμένη να παρέχει τεχνική υποστήριξη εκτός των περιπτώσεων που καθορίζονται στο παρόν.
Η TWENTY ONE θα μπορούσε κατ’ εξαίρεση, εάν το επιθυμεί, να παράσχει υποστήριξη και υποδείξεις σε θέματα που δεν σχετίζονται με την φιλοξενία του δικτυακού τόπου.
Οποιοδήποτε αίτημα για τεχνική υποστήριξη μπορεί να απορριφθεί από τη TWENTY ONE ακόμα και αναιτιολόγητα. Είναι στην αποκλειστική επιλογή της TWENTY ONE αν θα παρέχει οποιαδήποτε πρόσθετη υποστήριξη και αν γίνει μια φορά, μπορεί να διακοπεί οποτεδήποτε χωρίς ειδοποίηση και χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη για τη TWENTY ONE.
Η TWENTY ONE δεν είναι υπεύθυνη και δεν ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο των διακομιστών της. Επίσης, δεν εγγυάται την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που εμφανίζεται στο διαδίκτυο δια μέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών του, ούτε τη φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται στο διαδίκτυο ή την εκπλήρωση οποιωνδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων/προσφορών από τρίτους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον Πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία, λάθος ή παράλειψη. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου τελεί υπό την ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί, η δε TWENTY ONE δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών. Η ταχύτητα σύνδεσης που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο.
Η TWENTY ONE δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
Η TWENTY ONE, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
Η TWENTY ONE αναβαθμίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα εγκατεστημένες εφαρμογές που υπάρχουν στους servers της, προκειμένου να διατηρεί τα επίπεδα ασφαλείας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και για να παρέχει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των Php, MySQL, ASP.net, Perl, Zend, Ioncube κλπ. Είναι αποκλειστική υποχρέωση του Πελάτη να ενημερώνει αναλόγως τις κωδικοσελίδες του (τον κώδικα php, mysql queries, asp κλπ των ιστοσελίδων που ο χρήστης της υπηρεσίας διατηρεί στον χώρο που του παρέχει η TWENTY ONE έτσι ώστε να είναι συμβατές με τους servers της. Η TWENTY ONE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις καθώς και από την αδυναμία ή απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει τις ιστοσελίδες του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των εφαρμογών και προγραμματιστικών γλωσσών Η/Υ που έχουν εγκατασταθεί στους servers της TWENTY ONE.
Η TWENTY ONE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που τυχόν προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.
Η TWENTY ONE κατά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η ανάκτηση αρχείων από το backup κοστολογείται. Η TWENTY ONE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup/Restore που παρέχεται μέσα από το Control Panel της TWENTY ONE. Για λόγους ασφάλειας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.
H TWENTY ONE παραδίδει τις υπηρεσίες/προϊόντα της άμεσα με την εξόφληση.
Η TWENTY ONE θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για επιβολή του νόμου και που αφορούν τον χώρο, τα δεδομένα, τα email και το περιεχόμενο του χρήστη της υπηρεσίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τη TWENTY ONE σε αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που έχουν δοθεί σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που βρίσκονται στους διακομιστές της, των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του Πελάτη.
Η TWENTY ONE δεν ευθύνεται έναντι των πελατών της για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή από την μορφή παροχής της υπηρεσίας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων / υπηρεσιών της σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Η TWENTY ONE συνάπτει συμφωνίες και με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η TWENTY ONE σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών. Όλοι οι λογαριασμοί web hosting εμφανίζουν αυτόματα μία σελίδα "Υπό Κατασκευή" μόλις ενεργοποιηθούν. Αυτή η σελίδα ενημερώνει τους χρήστες ότι έχει δημιουργηθεί το πακέτο hosting στη TWENTY ONE. Η σελίδα "Υπό Κατασκευή" μπορεί να αφαιρεθεί από το χρήστη οποιαδήποτε στιγμή, από τη στιγμή που αποκτήσει πρόσβαση στον λογαριασμό web hosting. Η σελίδα "Υπό Κατασκευή" μπορεί να περιλαμβάνει στοιχεία όπως,

1. συνδέσμους προς προϊόντα ή υπηρεσίες της TWENTY ONE
2. διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων και
3. φόρμα αναζήτησης πληροφοριών στο Internet.

Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

Ο Πελάτης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τους Κανονισμούς Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου και όλες τις τροποποιήσεις αυτών. Λίστα των Κανονιστικών Κειμένων υπάρχει στη διεύθυνση http ://www .eett.gr / opencms / opencms / EETT / Electronic_Communications / DomainNames /Regulations. Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ (http://www.eett.gr) προβάλλονται όλα τα κανονιστικά κείμενα για τα ονόματα χώρου .GR και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Πληροφορίες σχετικά με τα .EU domain names υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.eurid.eu/en/faq ενώ η πολιτική κατοχύρωσης .EU domains προβάλλεται σε: http :// www.eurid.eu / files /docs /new /reg_pol_EL.pdf. Όσον αφορά τα generic top level domain names (gtlds) όπως.com,.net, κτλ, ο κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης υπάρχει εδώ: http: //www.eett.gr/ opencms / export /sites /default /admin /downloads /telec /apofaseis_eett /kanonistikes_apofaseis_eett/AP693-009.pdf, ενώ στην διεύθυνση http :// www.icann.org /en /dndr /udrp /policy.htm θα βρείτε λοιπά
Η TWENTY ONE δε φέρει καμία ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια, πριν ή μετά της εξόφληση της παραγγελίας του Πελάτη, το domain που έχει επιλέξει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο, από τη στιγμή που από την πλευρά της, η TWENTY ONE ολοκληρώνει την κατοχύρωση μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του Πελάτη. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης μπορεί να αναζητήσει και να κατοχυρώσει κάποιο άλλο domain. Η κατοχύρωση domains names, δεν ολοκληρώνεται έως ότου επιβεβαιωθεί η πληρωμή του Πελάτη από την TWENTY ONE. Η επιβεβαίωση γίνεται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.

Ευθύνη Πελάτη και Μη Επιτρεπτή Χρήση των Servers

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της TWENTY ONE, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:
- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
- πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την ευρύτερη ισχύουσα νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
- αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
- ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της
- παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
- παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
- Torrent ή P2P εφαρμογές
Η TWENTY ONE έχει την δυνατότητα να απορρίψει ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, είναι προϊόν αντιγραφής, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η TWENTY ONE έχει το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση, να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό και την πρόσβαση στο site μέσω διαδικτύου χωρίς καμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Πελάτη ή σε Τρίτους. Στην συνέχεια ενημερώνει τον Πελάτη για να αφαιρέσει το υλικό. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί άμεσα, η TWENTY ONE έχει δικαίωμα να διαγράψει ολοκληρωτικά τον λογαριασμό.
Η TWENTY ONE ακολουθεί αυστηρή πολιτική για τα spam emails και μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό Πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:
- διαφημιστικά ή πληροφοριακά, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της εμπορικής διαφήμισης, παρά μόνο σε εκείνους που έχουν ζητήσει ρητά από τον χρήστη της υπηρεσίας τέτοια emails.
- ενοχλητικά email, είτε λόγω της γλώσσας που έχουν γραφεί, της συχνότητας που στέλνονται ή του μεγέθους των μηνυμάτων.
- chain mails
- bulk διαφημιστικά ή πληροφοριακά Email.
Η TWENTY ONE διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει αν μια ενέργεια του Πελάτη θεωρείται ως "spam", "mail bombing", ή " bulk e-mail". Ο Πελάτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών της TWENTY ONE για spamming θα χρεώνεται για έξοδα διαχείρισης και επανάκτησης του συστήματος. Το ύψος του ποσού καθορίζεται αποκλειστικά από τη TWENTY ONE.
Η TWENTY ONE έχει το δικαίωμα να περιορίσει τον όγκο των μηνυμάτων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται από τους Πελάτες, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα των email υπηρεσιών σε άλλα μέλη και να προστατεύσει τα συστήματα των υπολογιστών της. Ως ιδιοκτήτης και/ή διαχειριστής του εξοπλισμού και άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών, η TWENTY ONE έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει την ηλεκτρονική επικοινωνία από άλλους φορείς στο διαδίκτυο. Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της TWENTY ONE. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκεται σε server της TWENTY ONE, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
Πρόσβαση SSH δίνεται μετά από αίτηση του Πελάτη και μόνο σε συγκεκριμένα πακέτα φιλοξενίας (VPS, DEDICATED). Η TWENTY ONE έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να δώσει περιορισμένη πρόσβαση για εκτέλεση συγκεκριμένων εντολών.Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της TWENTY ONE όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης Πελάτη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού. Απαγορεύεται η εισχώρηση σε πληροφορίες που δεν απευθύνονται στον χρήστη της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η παραβίαση της ασφάλειας οποιουδήποτε δικτύου, το Spawning, Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, teardrop, η δημοσίευση ιών, η εκτέλεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots (όπως το eggdrop), PhpShell και άλλα παρόμοια προγράμματα, το audio, radio και video streaming και το ανέβασμα αρχείων στον server με σκοπό το downloading από το ευρύ κοινό. Οποιαδήποτε δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν θα οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών, θα ερευνηθεί και θα επακολουθήσει κατάλληλη ενέργεια.
Μη εξουσιοδοτημένα background processes ή εξουσιοδοτημένα background processes τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της TWENTY ONE, θα έχουν ως συνέπεια την αζήμια παύση ή και τον τερματισμό του λογαριασμού του Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της TWENTY ONE, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η TWENTY ONE έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του χρήστη της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που η TWENTY ONE προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο Πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η TWENTY ONE θα συνεργάζεται με τον Πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.
Ο Πελάτης συμφωνεί με τους ακόλουθους όρους:
α. Να μην προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες εκούσιες ή ακούσιες που μπορούν να προκαλέσουν υπερφόρτωση στο server συμπεριλαμβανομένων CGI Scripts, PHP Scripts, FTP, HTTP, SMTP load κλπ.
β. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε αυτόνομο process στο server.
γ. Να μην εκτελεί δαίμονες/demons και οποιασδήποτε φύσης εκτελέσιμα αρχεία που κάνουν υπερβολική χρήση bandwidth, όπως IRCD, chat δαίμονες, .exe, .com κλπ.
δ. Να μην εκτελεί οποιανδήποτε τύπο web Spider ή Indexer (συμπεριλαμβανομένου του Google Cash / AdSpy).
ε. Να μην εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύεται η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παρανόμως διακινούμενων αρχείων.
στ. Να μην συμμετέχει σε δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.
ζ. Να μην εκτελεί gaming servers όπως counter-strike, half-life, battlefield1942 κλπ.
η. Να μην εκτελεί cron tasks & schedule tasks ανά χρονικά διαστήματα μικρότερα των 15 λεπτών.
θ. Να μην χρησιμοποιεί Script για να καλεί οποιοδήποτε αρχείο δεν είναι τοπικό. Η κλήση οποιοδήποτε αρχείου ή url σε απομακρυσμένο διακομιστή πρέπει να δηλώνεται στην TWENTY ONE όταν αφορά πακέτα φιλοξενίας shared hosting. Η TWENTY ONE έχει δικαίωμα να απαγορεύσει κάτι τέτοιο χωρίς να το ανακοινώσει στον Πελάτη.
Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο αποκλειστικά ως ένα συμβατικό website. Η χρήση των υπηρεσιών και του εξοπλισμού της TWENTY ONE πρέπει πάντα να γίνεται με τρόπο που να συνάδει με την παρούσα συμφωνία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βλάπτει τη λειτουργία του εξοπλισμού ή του δικτύου της TWENTY ONE. Η χρήση υπερβολικών πόρων του συστήματος δεν είναι αποδεκτή. Σε περίπτωση που η χρήση των υπηρεσιών της TWENTY ONE από τον Πελάτη δημιουργεί, κατά την κρίση της TWENTY ONE, πέρα από τα επιτρεπτά όρια, υπερφόρτωση του εξοπλισμού και των πόρων της, η TWENTY ONE μπορεί να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού μέχρι να καθοριστεί και να επιλυθεί η αιτία της υπερφόρτωσης. Η TWENTY ONE διατηρεί το δικαίωμα εξουδετέρωσης εντατικών μηχανισμών που επιβαρύνουν την CPU.
Ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι κανένα τμήμα των υπηρεσιών που του παρέχει η TWENTY ONE, όπως ο χώρος, τα email ή η μεταφορά δεδομένων (bandwidth) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups). Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ανεβάσει (upload), κατεβάσει (download) ή αποθηκεύσει στον χώρο που του παρέχεται, αρχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με ό,τι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της ιστοσελίδας του, με την εξαίρεση της διατήρησης ενός backup του site του Πελάτη.
Ο Πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της TWENTY ONE, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η TWENTY ONE θα χρεώσει τον Πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.
Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι ο κώδικας και οι εφαρμογές που είναι εγκατεστημένα στο λογαριασμό του είναι ασφαλή και τα δικαιώματα των καταλόγων και αρχείων είναι σωστά, ανεξάρτητα από τον τρόπο που έγινε η εγκατάσταση. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό του.
Ο Πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί έναν ασφαλή κωδικό πρόσβασης. Εάν ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιεί είναι απλός, ο λογαριασμός μπορεί να ανασταλεί μέχρι να γίνει χρήση ενός πιο ασφαλή κωδικού πρόσβασης.

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι


Η TWENTY ONE, ως πάροχος, έχει το δικαίωμα να ελέγχει το website και, κατά την διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο διαπιστώσει ως μη αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη του website. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: πορνογραφία, spamming, phishing, παράνομες επιχειρηματικές πρακτικές, και κάθε υλικό που θίγει τα εθνικά ή διεθνή πνευματικά δικαιώματα.
Ο ιδιοκτήτης του website, ως χρήστης της υπηρεσίας της TWENTY ONE, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από, ή σχετίζεται με το website του. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να διατηρήσει τον πάροχο, τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, αβλαβείς από οποιεσδήποτε ευθύνες, απώλειες, ζημίες, έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των δικηγορικών αμοιβών και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με οποιαδήποτε αξίωση ή προσφυγή κατά του παρόχου, που σχετίζονται με ή απορρέουν από το website ή την παραβίαση των εγγυήσεων από τον ιδιοκτήτη, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη ή των εργαζομένων του, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, από την πλευρά του Πελάτη, ως αποτέλεσμα της εκ μέρους του αποτυχίας χρήσης των εύλογων μέτρων ασφαλείας.Κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται στο website του Πελάτη που διατίθεται βάσει της General Public License (GPL), διέπεται από αυτήν.Η υπηρεσία Joomla ή WordPress Managed Hosting δεν επιτρέπεται να μεταπωλείται σε τρίτους.
Υποχρεώσεις TWENTY ONE
Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής του Πελάτη με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, η TWENTY ONE παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν.
Υποχρεώσεις Πελάτη
Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των άρθρων, των δεδομένων ή των κοινοποιήσεων που δημοσιεύονται με χρήση της υπηρεσίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος για το website του, το περιεχόμενο και τη δραστηριότητα του, την παροχή νομικής γραπτής άδειας χρήσης και προβολής οποιουδήποτε περιεχομένου του website του από τον νόμιμο κάτοχο των δικαιωμάτων αυτών και τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο του blog/website δεν παραβιάζει τους νόμους της χώρας όπου αυτό εμφανίζεται. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα τοποθετήσει, ούτε θα επιτρέψει να τοποθετηθεί στο website του απαράδεκτο υλικό, όπως ενδεικτικά: δυσφημιστικό ή άλλο αξιόποινο υλικό, εγκληματικές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κλοπή εμπορικών μυστικών, απάτη, παιδική πορνογραφία, διακίνηση άσεμνου υλικού, παραβίαση των εξαγωγικών διατάξεων της Ελλάδας, διακίνηση ναρκωτικών, τυχερά παιχνίδια, παρενόχληση, καταδίωξη, spamming, hacking, αποστολή ιών ή άλλων επιβλαβών αρχείων, παράνομη απόσπαση password ή κώδικα με σκοπό την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας για τα πνευματικά δικαιώματα, παράνομο υλικό ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων, που όμως δεν περιορίζονται σε, παράνομη προβολή εμπιστευτικού, μυστικού, ή άλλου αποκλειστικού υλικού, προσβολή εμπορικού σήματος, παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παραβίαση πατεντών.
Ο Πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, να πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές των αμοιβών που οφείλει και να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε νόμο ισχύει για τη χρήση των υπηρεσιών από αυτόν. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με τον πάροχο για τη διερεύνηση των διακοπών παροχής υπηρεσιών, των θεμάτων ασφάλειας ή αν υπάρχουν υπόνοιες περί παραβίασης των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας.
Ο Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με την αυστηρή πολιτική για τα spam emails που ακολουθεί η TWENTY ONE, η οποία μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό του σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων/ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail).Για την προστασία των IPs των servers από την εισαγωγή τους σε spam λίστες, η TWENTY ONE εφαρμόζει μηχανισμό ασφαλείας σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό των email που στέλνουν οι χρήστες ανά ώρα.Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της TWENTY ONE. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων, υλικού που βρίσκεται σε server της TWENTY ONE, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange, κτλ.

Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

Όλο το λογισμικό, τα προγράμματα, ο κώδικας, τα δεδομένα ή οι πληροφορίες που έχουν αναπτυχθεί ή παρέχονται από τη TWENTY ONE, καθώς και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ή οποιαδήποτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα περιλαμβάνονται σε αυτά, παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της TWENTY ONE.Όλο το περιεχόμενο που δημιουργεί ο Πελάτης στο blog/ website του, παραμένει στην αποκλειστική ιδιοκτησία του, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, πατεντών, εμπορικών μυστικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.
Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν έχει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε από τους servers ή άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της υπηρεσίας. Ομοίως, δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό συμφέρον ως προς το περιεχόμενο ή τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους servers ή μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας.
Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνται τρίτα μέρη, για το λογισμικό (software) ή το υλικό (hardware), για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Συνεπώς, συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις από τυχόν άδειες τελικών χρηστών ή άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρήση του εν λόγω software ή hardware.
Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διευθύνσεις IP που εκχωρούνται σε σχέση με την υπηρεσία είναι ιδιοκτησία της TWENTY ONE και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, θα απελευθερώσει και θα παύσει να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε διεύθυνση IP.
Εμπιστευτικότητα
Η TWENTY ONE συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει, ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός εάν απαιτείται. Θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσει τις εμπιστευτικές πληροφορίες ασφαλείς από τρίτους. Αν για κάποιο λόγο ο λογαριασμός του Πελάτη έχει κλείσει, δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες και αυτές είτε θα επιστραφούν στον χρήστη της υπηρεσίας ή θα καταστραφούν.
Πελατολόγιο και χρήση εμπορικού σήματος Πελάτη
Με τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, χορηγείται άδεια και ελεύθερα δικαιώματα στην TWENTY ONE να καταχωρήσει τον Πελάτη σε λίστα πελατών, ή να προβάλει το εμπορικό του όνομα / σήμα στο πελατολόγιο της. Αυτή η άδεια χρήσης λήγει με το τέλος της συμφωνίας. Αυτή η άδεια δεν επεκτείνεται σε άλλες μορφές διαφήμισης ή μάρκετινγκ που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό της TWENTY ONE.
Αναστολή των Υπηρεσιών
Ο Πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι η TWENTY ONE μπορεί να αναστείλει την παροχή των Υπηρεσιών, στο σύνολό τους ή εν μέρει, χωρίς να φέρει ευθύνη απέναντι σε αυτόν ή σε οποιονδήποτε ισχυρίζεται ότι τον αντιπροσωπεύει, όταν: ο Πελάτης παραβιάζει τον Κανονισμό Αποδεκτής Χρήσης, ο Πελ΄της δεν συνεργαστεί με τον πάροχο σε έρευνα για τυχόν εικαζόμενες παραβιάσεις της παρούσας συμφωνίας, η TWENTY ONE θεωρήσει εύλογα ότι στους servers που φιλοξενούν τις υπηρεσίες έχουν πρόσβαση, τις διαχειρίζονται ή τις χρησιμοποιούν τρίτα μέρη χωρίς τη συγκατάθεση των συμβαλλομένων, η TWENTY ONE θεωρήσει ότι η αναστολή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών της, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, αποσταλεί κλήτευση, δικαστική απόφαση ή όταν απαιτηθεί από το νόμο.
Διάρκεια, Λήξη και Ακύρωση
Η παρούσα συμφωνία ξεκινά όταν ολοκληρωθεί και εξοφληθεί η παραγγελία ενός πακέτου Joomla ή WordPress Managed Hosting. Ισχύει για το διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η παραγγελία και ανανεώνεται με την εξόφληση της ανανέωσης συνδρομής της υπηρεσίας Joomla ή WordPress Hosting και για όσο διάστημα ισχύει η ανανέωση. Λήγει με τη μη ανανέωση του πακέτου, καθώς και εφόσον ο Πελάτης ζητήσει ακύρωση της παραγγελίας. Επιπλέον, η συμφωνία παύει να ισχύει αμέσως, εάν προκύψει παραβίαση από τον Πελάτη των αναφερομένων στην παρούσα.
Συντήρηση
Η TWENTY ONE μπορεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα να απενεργοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας για τυχόν προγραμματισμένες δοκιμές, για τη συντήρηση, την αναβάθμιση ή την επισκευή σε οποιοδήποτε μέρος του δικτύου της. Η TWENTY ONE θα ενημερώνει τον Πελάτη με email ή μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης σχετικά με την περίοδο που η φιλοξενία και η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμες.
Ο Πελάτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό για τον πάροχο να ειδοποιεί εκ των προτέρων για διακοπή της υπηρεσίας, για παράδειγμα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η TWENTY ONE δικαιούται επίσης να διακόψει την υπηρεσία για την αποκατάσταση και επανόρθωση της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η TWENTY ONE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη προκύψει από την απενεργοποίηση των υπηρεσιών ή τις αναβαθμίσεις.


Αποδοχή Όρων Χρήσης

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της υπηρεσίας, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους, και αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Πατρών. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Πελάτη και της TWENTY ONE, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της TWENTY ONE.
Η TWENTY ONE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να αλλάζει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.
Αποποίηση εμμέσων εγγυήσεων
Η TWENTY ONE θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις προσπάθειες διατήρησης αποδεκτής απόδοσης της Υπηρεσίας, όσο η παρούσα συμφωνία είναι σε ισχύ, αλλά δεν παρέχει απολύτως καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης εγγύησης εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Η TWENTY ONE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας, ή η ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται ή μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου, θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
Η TWENTY ONE δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακούσια αποκάλυψη ή διαγραφή των δεδομένων που διαβιβάζονται ή λαμβάνονται ή ταξινομούνται στα συστήματά της. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, για την προστασία των κωδικών πρόσβασης, των συστημάτων, των δεδομένων και των εφαρμογών από ανεπιθύμητους εισβολείς, είτε είναι μέσω Διαδικτύου ή με άλλους τρόπους.
Η TWENTY ONE, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη, έναντι των πελατών ή τρίτων μερών, για οποιαδήποτε ζημιά, ή απώλεια κερδών, ή δεδομένων, προκύψει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η TWENTY ONE.
Σε καμία περίπτωση η TWENTY ONE δεν είναι υπεύθυνη έναντι των πελατών ή οποιουδήποτε τελικού χρήστη, ή άλλου τρίτου μέρους, για τυχόν ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημιές, που προκαλούνται, είτε λόγω παραβίασης της παρούσας σύμβασης, είτε λόγω αμέλειας ή άλλων περιπτώσεων, ακόμα και αν η TWENTY ONE έχει προειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει η TWENTY ONE να αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς αυτόν για αναστολή της υπηρεσίας στο βαθμό που επιτρέπεται βάση της παρούσας συμφωνίας.
Η TWENTY ONE δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και Τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.
Η TWENTY ONE κατά τακτά χρονικά διαστήματα παίρνει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της. Η TWENTY ONE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το αντίγραφο ασφαλείας δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων και των βάσεων δεδομένων του, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο εργαλείο Backup που παρέχεται μέσα από το Control Panel εάν και εφόσον συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο του, από το ειδικό πρόγραμμα Backup που διαθέτει η TWENTY ONE ή από πρόγραμμα άλλης προσωπικής επιλογής του Πελάτη. Για λόγους ασφαλείας, το αντίγραφο ασφαλείας θα πρέπει να μεταφέρεται τοπικά, στον υπολογιστή του Πελάτη.
Η TWENTY ONE δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων/ υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας

Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του δικτυακού τόπου της TWENTY ONE διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η TWENTY ONE αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Πρόσθετα Τέλη

Η TWENTY ONE δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον Πελάτη μέσω του προσφερόμενου διακομιστή. Ο χρήστης της υπηρεσίας συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Περιορισμός Ευθύνης – Εξασφάλιση – Αποζημίωση

Η TWENTY ONE καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, τη TWENTY ONE και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της TWENTY ONE ή του Πελάτη, εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της TWENTY ONE ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου. Επιπροσθέτως, ο Πελάτης ρητώς δηλώνει και δεσμεύει δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά της TWENTY ONE οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως τη TWENTY ONE, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Ηλεκτρονική Διαβίβαση Παραστατικού

Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στη TWENTY ONE τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα παραστατικά. Επιπλέον, ο Πελάτης δηλώνει ρητά ότι οι συγκεκριμένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κάθε είδους ενημέρωση σχετικά με αυτές είναι στον πλήρη, αποκλειστικό και αδιαφιλονίκητο έλεγχό του. Στις διευθύνσεις αυτές δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση τρίτοι εκτός και αν αυτοί είναι εξουσιοδοτημένοι από τον ίδιο τον Πελάτη. Η TWENTY ONE δεν έχει καμία ευθύνη για την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη ούτε για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν υποστεί ο Πελάτης από την πρόσβαση ή /και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τρίτους.
Για οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που έχει δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης, ο οποίος και οφείλει να ενημερώνει τη TWENTY ONE σχετικά με τις αλλαγές. Η TWENTY ONE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης ενημέρωσης του Πελάτη για την έκδοση τιμολογίου για τον παραπάνω λόγο. Η TWENTY ONE δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά (θετική ή αποθετική) του Πελάτη ή /και τρίτων προκύψει λόγω αδυναμίας ή καθυστέρησης πρόσβασης του Πελάτη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η TWENTY ONE καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας διαβίβασης τιμολογίων.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου της TWENTY ONE συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.
Από τη χρήση των ιστοσελίδων της TWENTY ONE τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link "Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης" και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της TWENTY ONE και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.
Η TWENTY ONE παρέχει στον Πελάτη λογισμικό τρίτων ανάλογα με την υπηρεσία που παραγγέλθηκε. Οι όροι άδειας χρήσης που διέπουν τη χρήση του λογισμικού τρίτων μπορεί να διαφέρουν από τους όρους χρήσης της TWENTY ONE. Οι πελάτες της TWENTY ONE δεσμεύονται από όλους τους όρους των αδειών που σχετίζονται με το λογισμικό τρίτων και θα πρέπει να τους αποδεχτούν. Η παροχή και προσφορά λογισμικού τρίτων δεν αποτελεί μέρος του λογισμικού της TWENTY ONE. Η TWENTY ONE δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη ή εγγυήσεις σχετικά με τη χρήση και τη λειτουργικότητα του εν λόγω λογισμικού τρίτων.
Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στη TWENTY ONE μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Πελάτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Πελάτης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.
Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Πατρών. Η TWENTY ONE έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης.
Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του χρήστη της υπηρεσίας και τη TWENTY ONE, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων από κάποιον εκπρόσωπο της TWENTY ONE.